Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

орхон аймгийн 2020 оны 4 сарын агаарын чанарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2020-05-27 06:16:55

Орхон аймгийн агаарын чанарын төлөв байдал

2020 оны 4 дүгээр сар

Орхон аймгийн Хотын төв, гэр хороолол орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), PM10 тоосонцрыг тодорхойлох агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2 харуул ажилладаг.

Орхон аймгийн агаарын чанарын хяналтын цэгүүдэд хийсэн 2020 оны 4 дүгээр сарын хяналт шинжилгээний дүнгээр хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 4 мкг/м3 хүрч Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас хэтрээгүй байна. Харин 2019 онтой харьцуулахад  0,003 мг/м3-аар буюу  57%-иар бага байна.

Азотын давхар ислийн хяналт шинжилгээний дүнгээр дундаж агууламж 56 мкг/м3 хүрч Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас  хэтрээгүй байна. Хотын төв орчим азотын давхар исэл хүлцэх агууламжаас 1 удаа буюу 1.4 дахин давсан байна. Харин 2019 оны 4 дүгээр сарын дундаж агууламжтай харьцуулахад 19 мкг/м3-ээр буюу 15%-иар их байна.

Хотын орчмын РМ10 тоосонцорын хяналт шинжилгээний дүнгээр дундаж агууламж 131 мкг/м3 байсан ба Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас 10 удаа буюу 1,3 дахин давсан байна.

         

Агаар бохирдуулах бодис

Агаарын чанарын стандарт MNS4585:2007

Дундаж агууламж, мкг/м3

 

Хүлцэх агууламж, мкг/м3

2019 оны 4-р сар

2020 оны 4-р сар

 

Хүхэрлэг хий,SO2

450

7

4

 
 
 

Азотын давхар исэл, NO2

200

37

56

 
 
 
 

pM10 Тоосонцор

100

 

131↑

 
 


* ↓бага;↑их;ойролцоо түвшинд /±5%/.`

Орхон аймгийн агаар дахь бохирдуулах бодисын агууламжыг сүүлийн 4 жилээр харуулав.

Зураг 1. PM10 тоосонцорын сарын дундаж агууламж, 2017-2020 он

Агаар дахь РМ10 тоосонцорыг Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад харьцуулахад ХА-аас 10 удаа буюу 1,3 дахин давсан байна. Хугацааны хамгийн их нь 4 дүгээр сарын 12-нд 0,599 мг/м3  байсан байна.

Зураг 2. Хүхэрлэг хийн сарын дундаж агууламж, 2017-2020 он

Агаар дахь хүхэрлэг хийн 2020 оны 4 сарын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 57%-иар буурсан байна. Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад харьцуулахад ХА-аас хэтрээгүй байна.

            Зураг 3. Азотын давхар ислийн дундаж агууламж, 2017-2020 он

Агаар дахь азотын давхар ислийн дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 15%-иар их байна. Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад харьцуулахад ХА-аас хэтрээгүй байна.