Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын шинжилгээний мэдээ

Орхон аймгийн 2020 оны 09 сарын агаарын чанарын төлөв байдал

Шинэчлэгдсэн: 2020-10-17 12:43:11

Орхон аймгийн агаарын чанарын төлөв байдал

2020 оны 9 дүгээр сар

Орхон аймгийн Хотын төв, гэр хороолол орчимд агаар бохирдуулах бодис болох хүхэрлэг хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), PM10 тоосонцрыг тодорхойлох агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2 харуул ажилладаг.

Орхон аймгийн агаарын чанарын хяналтын цэгүүдэд хийсэн 2020 оны 9 дүгээр сарын хяналт шинжилгээний дүнгээр хүхэрлэг хийн дундаж агууламж 4 мкг/м3 хүрч Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас хэтрээгүй байна. Харин 2019 онтой харьцуулахад  0,004 мг/м3-аар буюу  0,32%-иар бага байна.

Азотын давхар ислийн хяналт шинжилгээний дүнгээр дундаж агууламж 42 мкг/м3 хүрч Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас  хэтрээгүй байна. Харин 2019 оны 9 дүгээр сарын дундаж агууламжтай харьцуулахад 0,004 мг/м3-ээр их байна.

Хотын орчмын РМ10 тоосонцорын хяналт шинжилгээний дүнгээр дундаж агууламж 54 мкг/м3 байсан ба Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандарт дахь хүлцэх агууламжаас 2 удаа буюу 1,3 дахин давсан байна.

         

Агаар бохирдуулах бодис

Агаарын чанарын стандарт MNS4585:2007

Дундаж агууламж, мкг/м3

 

Хүлцэх агууламж, мкг/м3

2019 оны 9-р сар

2020 оны 9-р сар

 

Хүхэрлэг хий,SO2

450

8

3

 
 
 

Азотын давхар исэл, NO2

200

38

42

 
 
 
 

pM10 Тоосонцор

100

 

54

 
 

 

 

* ↓бага;↑их;ойролцоо түвшинд /±5%/.`

Орхон аймгийн агаар дахь бохирдуулах бодисын агууламжыг сүүлийн 4 жилээр харуулав.

Агаар дахь РМ10 тоосонцорыг Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад харьцуулахад ХА-аас 2 удаа буюу 1,3 дахин давсан байна. Хугацааны хамгийн их нь 9 дүгээр сарын 18 нд 0,137 мг/м3 , 19-нд 0,115 мг/м3  байсан байна.

Агаар дахь хүхэрлэг хийн 2020 оны 9 сарын дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0,32%-иар бага байна. Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад харьцуулахад ХА-аас хэтрээгүй байна.

Агаар дахь азотын давхар ислийн дундаж агууламжийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 0,004 мг/м3-ээр их байна. Агаарын чанарын MNS4585:2007 стандартад харьцуулахад ХА-аас хэтрээгүй байна.